Suggeriments

TRÀMITS URBANISME            

MODELS DE SOL·LICITUDS I  INSTÀNCIES:

 1. LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ    (art. 14 i 27)

 2. LLICÈNCIA D’EDIFICACIÓ    (*) (*)  (art. 15 i 28)

 3. LLICÈNCIA DE DEMOLICIÓ    (*) (art. 15 i 28)   

 4. DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBRES   (*)   (art. 11, 16 i 30)  

  DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBRES EN LOCALS SENSE MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL DE L'ACTIVITAT

  TABLA PER AL CALCUL DEL PRESUPOST A EFECTES DEL ICIO   

 5. LLICENCIA D’INTERVENCIÓ   (art. 17 i 29)  

  LLICENCIA D’INTERVENCIÓ EN FAÇANES (en edificis catalogats, entorns de BIC i  nuclis històrics tradicionals)

  Sol•licitud  d’autorització d’intervenció en immobles ubicats en entorns de BIC. Conselleria de Cultura i Esport.  Generalitat Valenciana    

 6. DECLARACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ

 7. DECLARACIÓ DE SEGONA OCUPACIÓ   (art. 11, 19 i 32)  

   

 8. SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ URBANÍSTICA  (art. 20 )  

 9. SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA (art. 11.C, 30.3.c)

 10.  LLICENCIA D’OBRES 

QÜESTIONARI "ESTADISTICA DE CONSTRUCCIÓ D'EDIFICIS"; MINISTERI DE FOMENT

 

(*):  ACTUACIONS SUBJECTES AL RÈGIM DE LLICÈNCIA D'OBRES I  AL RÈGIM DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

(*):  PER A OBTINDRE EL PRESSUPOST DE LES OBRES A  L'EFECTE DEL CÀLCUL DE L'IMPOST DE CONSTRUCIONES, INSTAL·LACIONS I OBRES, S'APLICAREN COM A VALORS MÍNIMS ELS MÒDULS UNITARIS QUE S'ASSENYALEN EN L'ANNEX DE L'ORDENANÇA FISCAL DE L'ICIO, SEGONS EL TIPUS DE CONSTRUCCIÓ DE QUÈ ES TRACTE.  QUAN NO EXISTISCA MODUL APLICABLE A L'OBRA, S'APORTARÀ PRESSUPOST DETALLAT UTILITZANT PREUS DE MERCAT

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva