Suggeriments

TRAMITACIÓ DE DENÚNCIES

 
 
 NOTIFICACIÓ DE DENÚNCIES
 
La notificació de denúncies es farà en l'acte, mitjançant el lliurament per l'agent del butlletí de denúncia després d'haver procedit a la identificació del conductor del vehicle, o bé, posteriorment, en el domicili de l'interessat que figure en els registres municipals o de la Direcció General de Trànsit.
 
En el cas que la notificació es practique al domicili de l'interessat, i este no s'hi trobe en el moment de dur a terme la notificació, podrà fer-se'n càrrec qualsevol persona que es trobe al domicili i faça constar la seua identitat.
 
En el cas que ningú es faça càrrec de la notificació, i fins que no siga operatiu el tauler d'edictes de sancions de Trànsit (TESTRA), esta es publicarà en el BOP de la província, i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
 
PROCEDIMENT ABREUJAT: PAGAMENT VOLUNTARI AMB REDUCCIÓ DEL 50% DE L'IMPORT DE LA MULTA
 
Una vegada s’haja notificat la denúncia, l'interessat disposarà d'un termini de 15 dies naturals per a procedir al pagament amb reducció del 50 % de l'import de la multa. Si s'ha fet el pagament, es tindrà per conclòs el procediment sancionador amb les conseqüències següents:
 
1.     La renúncia a formular al·legacions. En el cas que foren formulades es tindran per no presentades.
2.     La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa, el dia en què es faça el pagament.
3.     L'esgotament de la via administrativa, sent únicament recurrible davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.
4.     La fermesa de la sanció en via administrativa.
5.     La sanció no computarà com a antecedent en el Registre de Conductors i Infractors (llevat de les infraccions greus que comporten pèrdua de punts).
 
PROCEDIMENT ORDINARI
 
1.     PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS
 
Una vegada notificada la denúncia a l'interessat, i en el cas que este no desitje beneficiar-se del pagament reduït,   disposarà d'un termini de 15 dies naturals per a presentar al·legacions, proposar i aportar les proves que considere oportunes
 
Tinga en compte que si vosté no formula al·legacions ni paga l'import de la multa en el termini de 15 dies naturals següents al de notificació de la denúncia, esta tindrà l'efecte d'acte resolutori del procediment sancionador i la sanció podrà executar-se transcorreguts 30 dies naturals.
 
Esta execució es limitarà als casos d'infraccions lleus, infraccions greus que no detraguen punts i infraccions greus i molt greus la notificació de les quals s'haja efectuat en l'acte de la denúncia.
 
2.     RECURS DE REPOSICIÓ
 
La resolució sancionadora posa fi a la via administrativa i la sanció podrà executar-se des de l'endemà al transcurs dels 30 dies des de la seua notificació.
Contra la resolució sancionadora podrà interposar-se recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà a la seua notificació.
La interposició no suspendrà l'execució de l'acte impugnat, ni la de la sanció.
El recurs s'entendrà desestimat si no recau una resolució expressa en el termini d'un mes, i romandrà expedita la via contenciosa administrativa.
 
 
IDENTIFICACIÓ DEL CONDUCTOR DEL VEHICLE RESPONSABLE DE LA INFRACCIÓ
 
El titular d'un vehicle té l'obligació de facilitar a l'Administració la identificació del seu conductor en el moment de ser comesa la infracció. Les dades facilitades han d'incloure el número del permís o llicència de conducció que permeta la identificació en el Registre de Conductors i Infractors.
Si el conductor no figura inscrit en el Registre de Conductors i Infractors, el titular haurà de disposar de còpia de l'autorització administrativa que l'habilite per tal de conduir a Espanya i facilitar-la a l'Administració quan li siga requerida.Si el titular fóra una empresa de lloguer de vehicles sense conductor, la còpia de l'autorització administrativa podrà substituir-se per la còpia del contracte d'arrendament. L'incompliment d'esta obligació serà considerat com a infracció molt greu
 
Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva