Suggeriments

TAULER D'ANUNCIS I EDICTES

 

 • FONS SOCIAL, DEFICIÈNCIES A ESMENAR

Document

 • DECRET CREACIÓ COMISSIÓ COORDINACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS

Decret

 • EDICTO DEL AYUNTAMIENTO DE GANDIA SOBRE CREACIÓN DE FICHERO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DENOMINADO “ACCESO PÚBLICO A INTERNET”.

Edicte

 • Edicte PP-823. Suspensió pel termini d’un any, de llicències urbanístiques de divisió horitzontal i de parcel·lació de terrenys, així com les autoritzacions de canvis d’ús a l’àmbit de la platja Nord de Gandia.

Edicte

 • Acord de la Junta de Govern de 24 de juliol de 2017 sobre advocació temporal d’atribucions delegades per la Junta de Govern de la ciutat de Gandia en membres corporatius i òrgans directius. Delegació d’atribucions en l’Alcaldia.

Document

 • RESOLUCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA EN VIRTUT DEL QUAL S'ACORDA L'AMPLIACIÓ DE L'HORARI D'ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA A LA PLATJA DE GANDIA CORRESPONENT A PERÍODE ESTIVAL DE 2017.

Document

 • DECRET DELEGACIÓ MERCAT ABASTOS

Decret

 • APROVACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE L'US DELS SERVEIS D'ACCÉS PÚBLIC A INTERNET

Edicte

 • SUSPENSIÓ LLICENCIES A L'AMBIT DEL CARRER EIVISSA

Edicte

 • CERTIFICAT CONSELL ANIMALISTA DE GANDIA

Certificat

 • CREACIÓ CONSELL SECTORIAL LGTBI

Dictamen

 • DECRET DE MODIFICACIÓ DELEGACIÓ ATRIBUCIONS DE LA COORDINACIÓ GENERAL D'ECONOMIA I HISENDA

Decret

 • APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE CERIMÒNIES CIVILS A CELEBRAR PER L'AUTORITAT MUNICIPAL.

Certificat

BOP

 • INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’ESTUDI DE DETALL DE LA ILLA A3 DEL SECTOR LES FOIES

Edicte

 • EXPOSICIÓ A TERCERS DE LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA CESSIÓ GLOBAL D'ACTIUS I PASSIUS QUE LA SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL INICIATIVES PÚBLIQUES DE GANDIA, S.A.U (EN LIQUIDACIÓ) PRESENTA DAVANT L'AJUNTAMENT DE GANDIA EN DATA 16 DE MAIG DE 2017.

Diligència

Sol·licitud de convocatòria de Junta General ordinària de la mercantil IPG, SAU presentada en el Registre Municipal núm. 19917 de 2017.05.16

Comptes 2013

Comptes 2014

Comptes 2015

Balanç de situació 2016.03.06

Estatuts Socials IPG

Nomenament i acceptació liquidadors

Annex llistat treballadors IPG, SAU

Convocatòria ordinària

Certificat de l'acord adoptat per la Junta General d'IPG, SAU en liquidació

Certificat del ple. Acceptació de la cessió global d'actius i passius de l'empresa IPG, SAU en liquidació

 

 • EDICTE. Resolució de l’informe ambiental i territorial estratègic, en el procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial estratègica, de la 79a. Modificació puntal del Pla General, Modificació de l’entorn de la illa B del Sector IV, Barranc Sant Nicolau

Edicte

 • Decret d'aprovació bases del I CONCURS DE CARTELLS “DIA MUNDIAL SENSE TABAC”

Decret

 • Decret d'aprovació de les bases Premi Valors Actius

Decret

 • Llei 39/2015 SEGELLS ÒRGAN I REGISTRE ELECTRÒNIC / Creació Segells Òrgan i Actuacions Administratives Automatizadas (AAA).

Document

 • Memòria del servei de “Gestió del Centre Esportiu del Grau”

BOP

Acord

 • Memòries de “Servicio de gestión escoles infantils”

BOP

Acord

 • EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DELS ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIÓ DEL PLE D’ADMINISTRACIÓ, CONTRACTACIÓ, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA EN SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 27 DE FEBRER DE 2017.

Acords

 • EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DELS ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIÓ DEL PLE D’ADMINISTRACIÓ, CONTRACTACIÓ, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA EN SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2016.

Acords

 • AMPLIACIÓ DE L'HORARI D'ACTIVITATS RECREATIVES I D'ESTABLIMENTS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA EN LA CIUTAT DE GANDIA ELS DIES 17, 18 I 19 DE MARÇ DE 2017

Decreto

 • Edicte i Certificat Ordenança de Transparència

Edicte

Certificat

 • Edicte i Certificat Reglament Internet

Edicte

Certificat

 • Decret de delegació 2016-7610

Decret

 • AMPLIACIÓ DE L'HORARI DELS ESTABLIMENTS PÚBLICS CORRESPONENT ALS DIES 24, 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 5 DE GENER DE 2017

Decret

 • Gestió del Servei de Transport Col•lectiu urbà de viatgers i la memòria per la gestió del servei Grua-ORA

BOPV

memòria per la gestió del servei Grua-ORA

memòries per a la gestió del Servei de Transport Col•lectiu urbà de viatgers

 • Aprovació definitiva de la 74a. Modificació puntual de l’Ordenació Detallada del Pla General, Reordenació Illes D i E del Pla Parcial Benieto-Ciutat del Transport

Document

 • Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la 1a. modificació de l’Ordenança reguladora de les declaracions responsables, comunicacions, llicències urbanístiques i llicències ambientals (PP-797)

Document

 • Publicació en premsa anunci selecció de personal. Orientador/a laboral i Insertor/a prospector/a laboral

Document

 • Aprovació del del Projecte d’urbanització del sector Benieto-Ciutat del Transport, adaptat a la construcció del nou accés des de la CN-332

Document

 • Decret  de delegació d’atribucions de l’Alcaldia en la 1ª Tinenta d’Alcaldia

Document 

 • Informe Ambiental i Territorial Estratègic FAVORABLE en el procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de la modificació puntual número 75 del Pla General de Gandia.

Document

 • Avocació temporal d’atribucions delegades per l’Alcaldia en la Vicealcaldessa i delegada de l’àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives

Document

 • Avocació temporal d’atribucions delegades per l’Alcaldia en el regidor de govern delegat de l’àrea d’Administració, Modernització i Govern Obert

Document

 • Avocació temporal d’atribucions delegades per l’Alcaldia en el regidor de govern delegat de l’àrea de Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana

Document

 • Delegació d’atribucions de l’Alcaldia en la 1a Tinenta d’Alcaldia durant els dies 1 a 15 d’agost, ambdós inclosos, de 2016

Document

 • Avocació temporal d’atribucions delegades per l’Alcaldia en el Coordinador General d’Urbanisme i Habitatge

Document

 • Avocació temporal, durant període estival, d'atribucions delegades per la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia en membres corporatius i òrgans directius i delegació d'atribucions en l'Alcaldia i el Coordinador General d'Assumptes d'Alcaldia

Document

 • Advocació temporal d’atribucions delegades per l’Alcaldia en el Coordinador General d’Economia i Hisenda i delegació d’atribucions en el titular de la Coordinació General d’Assumptes d’Alcaldia

Document

 • Advocació temporal d’atribucions delegades per l’Alcaldia en la regidora delegada de Seguretat, Trànsit, Mediació i Convivència

Document

 • Advocació temporal d’atribucions delegades per l’Alcaldia en el regidor de govern delegat de l’àrea de Responsabilitat Social i Polítiques amb la Ciutadania

Document

 • Estudi Informatiu de la línia ferroviaria Valencia-Alacant ("Tren de la Costa")

Anunci

BOE

 • Suspensió de llicències a l'àmbit del PRI Ausiàs March.

Document

 • Designació dels representants de l'Ajuntament en el Comitè Consultiu del port de Gandia.

Document

 • RESOLUCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA EN VIRTUT DEL QUAL S'ACORDA L'AMPLIACIÓ DE L'HORARI D'ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA A LA CIUTAT DE GANDIA DIES 18 i 19 DE MARÇ DE 2016 I 25 I 26 DE MARÇ DE 2016

Document

 • Comte de liquidació de la Unitat d'Ejecució Beniopa-Passeig

Document

 • Decret petició canvi horari nocturnitat Associació de Taxistes de Gandia.

Document 

 • Decret ajudes Bo-taxi.

Document

 • Edicte devolució aval.

Document

 • Decret sobre la creació Comissió Tècnica d’Estudi “Denominació de Vies Públiques de la Ciutat de Gandia”.

Document

 • EDICTE DE L’AJUNTAMENT DE GANDIA SOBRE L’EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES INDIVIDUALS PER A LA UTILITZACIÓ DEL BO-TAXI DURANT L’ANY 2016.
                Document
   
 • RESOLUCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA EN VIRTUT DEL QUE S'ACORDA L'AMPLIACIÓ DE L'HORARI D'ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA EN LA CIUTAT DE GANDIA (NO INCLOU GRAU NI PLATJA) DIES 1, 2 I 3 D'OCTUBRE DE 2015.

Document

 • Decret de l'Ajuntament sobre l'ampliació de l'horari d'activitats recreatives i establiments a la platja de Gandia corresponent al període estival de 2015.

Document

 • Edicte sobre el resultat de l'entrevista Taller d'ocupació 2015-Director/a, Monitor/a infraestructures de jardins i Auxiliar Administratiu/va.

Document

 • Edicte reclamació baremo personal

Document

 • Edicte sobre l' exposición al público del Reglamento de Funcionamiento interno del Cuerpo de la Policía Local de Gandia.

Document

 • Edicte sobre l'exposició al públic de la convocatòria d'ajudes municipals a la contractació denominada Xec ocupació i Quota d'autònoms en el marc del Pla d'Ocupació Gandia 2015

Edicte

Bases xec ocupació

Bases Autònoms 2015

 • Edicte sobre l'exposició al públic del Reglament General de Mercats Municipals de la Ciudat de Gandia

Document

 • Edicte publicat en el BOP modificació ordenances fiscals IBI i taxa brossa i certificació dels acords plenaris

Documents (Edicte i Acords Plenaris relacionats)

 • Edicte sobre l'exposició al públic de la modificació de l'ordenança municipal per a fomentar i garantir la convivència en l'Espai Públic de Gandia

Document

 • Delegació d’atribucions de l’Alcaldia en el 1r Tinent d’Alcalde, durant els dies 21 i 22 d’octubre de 2014

Document

 • Edicte del ajuntament de Gandia sobre exposició al públic del pla estratègic de subvencions exercicis 2014-2015

Document

 • Aprovació Ordenança Municipal de Prevenció d'Incendis (OMPI Gandia)

Anunci

Certificat

 • Advocació temporal d'atribucions delegades per Alcaldía en el Regidor de Govern Titular de l’Àrea d’Arquitectura, Urbanisme i Habitatge

Document

 • Advocació temporal d'atribucions delegades per Alcaldía en el Regidor de Govern Titular de l’Àrea de Coordinació de Govern i Joventut

Document

 • Advocació temporal d'atribucions delegades per Alcaldía en la Coordinadora General de Promoción Económica y Ocupación

Document

 • Advocació d’atribucions delegades en el Regidor de Govern Titular de l’Àrea d’Administració, Modernització, Coordinació de Govern i Joventut.
  Atribució de la delegació de Coordinació de Govern i Joventut.

Document

Certificat

 • Edicte designació membres Comissió d'Avaluació Llicenciats i Oficis

Document

 • Edicte designació membres Comissió d'Avaluació guardes

Document

 • Modificació Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

Document

 • Modificació Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per la concurrència als procediments de selecció de personal convocats per l'Ajuntament

Document

 • Informació sobre la selecció de personal directiu, docent i de suport de Tallers d'Ocupació 2013

Edicte sobre la fase de valoració

Profesor tècnic animació

Acta profesor de suport

Acta monitor mantenimient

Acta monitor de fuster

Acta director

Baremació desglossada fuster de ribera

Baremació desglossada director

Baremació desglossada monitor manteniment instal·lacions nàutic deportives

Baremació desglossada professor de suport

Baremació desglossada professor tècnic animació turistica

Acta de baremació de personal

Baremació desglossada d'auxiliar administratiu

Actes personal Taller Ocupació Gandia al Mar

Edicte actes entrevistes Taller Ocupació

Edicte actes entrevistes Taller Ocupació profesor tècnic

Acte profesor tècnic animació turística

Edicte actes entrevistes Taller Ocupació alumnat

Actes selecció alumnat Taller Ocupació Gandia al mar

 • Edicte sobre l'aprovació de les bases generals per a la selecció de personal directiu, docent i de suport de Tallers d'Ocupació 2013 i les bases que han de regir per a la selecció de l'alumnat participant en tallers d'ocupació 2013

Edicte

Bases selecció alumnat

Bases generals selecció personal directiu, docent i de suport

 • Edicte sobre l'aprovació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals.

Document

 • Decret de l'Ajuntament de Gandia sobre delegació d’atribucions de l’Alcaldia en el 1r Tinent d’Alcalde, del dia 21 al 27 d’octubre de 2013, ambdós inclosos.

Document

 • Edicte de l'Ajuntament de Gandia sobre l'exposició al públic de la modificació de l'ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d'animals.

Document

 • Edicte de l'Ajuntament de Gandia sobre l'exposició al públic de la modificació de l'ordenança municipal sobre la tinença i la protecció d'animals.

Document

 • Certificat-Acord decisori punt 2 (aprovació modificació ordenança animals)

Document

 • Edicte de l'Ajuntament de Gandia sobre les atribucions de l'Alcaldia en el primer Tinent d'Alcalde del dia 19 al 31 d'agost.

                    Document

 • Edicte sobre organització municipal

Document

 

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva