Suggeriments

ORDENANCES FISCALS

 

 ORDENANCES FISCALSTEXT EN VIGOR / PUBLICACIÓ
TEXT DEROGAT
I. GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ Descarregar 
II. IMPOSTOS   
II.1 IMPOST BÉNS IMMOBLES Descarregar 2016 BOP Nº 246 de 24-12-2015Descarregar (Derogat)
II.2 IMPOST ACTIVITATS ECONÓMIQUES Descarregar 2016 BOP Nº 246 de 24-12-2015Descarregar (Derogat)
II.3 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICADescarregar 2016 BOP Nº 246 de 24-12-2015Descarregar (Derogat)
II.4 IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA Descarregar 2014 BOP Nº 151 de 27-6-2014 
II.5 IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES Descarregar 2016 BOP Nº 246 de 24-12-2015 
III. TAXES   
III.1 TAXA RECOLLIDA DOMICILIÀRIA FEM Descarregar 2015 BOP 310 31-12-2014 
III.3 TAXA RETIRADA VEHICLES VIA PÚBLICA Descarregar 2016 BOP Nº 246 de 24-12-2015Descarregar (Derogat)
III.4 TAXA OBERTURA ESTABLIMENTS Descarregar 2011 BOP Nº146 22-06-2011 
III.5 TAXA SERVEIS CEMENTERI MUNICIPAL Descarregar MODIFICACIÓ 2009 ART.6 BOP 25 30-1-2009 Imprés 
III.6 TAXA ESPECTACLES O TRANSPORTS Descarregar 
 III.7 TAXA TRAMITACIÓ I REDACCIÓ INSTRUMENTS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ URBANÍSTICADescarregar 
III.8 TAXA SERVEIS ESCORXADOR Descarregar 
 III.9 TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUSDescarregar 
 III.10 TAXA ATORGAMENT LLICÈNCIES AUTOTAXISDescarregar 
III.11 TAXA INSPECCIÓ VEHICLES, MOTORS,ASCENSORS Descarregar 
III.12 TAXA ENSENYAMENT ESPECIAL EN ESTABLIMENTS MUNICIPALSDescarregar 
III.13 TAXA OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC, SÒL, SUBSÒL i VOLDescarregar 2013 BOP Nº310 29-12-2012 
III.14 TAXA APARCAMENT VEHICLES EN LA VIA PÚBLICADescarregar 
III.15 TAXA SERVEIS EN MERCAT Descarregar 
 III.16 TAXA TREBALLS FACULTATIUS DE REPLANTEIG, DIRECCIÓ I INSPECCIÓ D'OBRESDescarregar BOP 287 3-12-1998 ; BOP 36 12-2-1999 
III.17 TAXA BODES Descarregar 
III.18 TAXA GUALS Descarregar BOP nº 300 DE 18/12/2013 
III.19 TAXA PROVES SEL.LECTIVES PERSONAL Descarregar 
 III.20 TAXA TELEFONIA MÒBILDescarregar BOP Nº301 19-12-2013 
 IV CONTRIBUCIONS ESPECIALS  
 IV.1 FISCAL REGULADORA CONTRIBUCIONS ESPECIALSDescarregar 
V. PREUS PÚBLICS   
 V.0 REGULADORA DELS PREUS PÚBLICSDescarregar  BOP 154 29-6-2012 
V.1 PREU PÚBLIC VIGILÀNCIA EN ESTABLIMENTS Descarregar 
V.2 PREU PÚBLIC SERVEI DE GUARDERIA RURAL Descarregar 
 V.3 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'APARCAMENTS MUNICIPALS COBERTS EXPLOTATS PER GESTIÓ DIRECTA Descarregar

Descarregar (derogat)

Descarregar (derogat)

Descarregar (derogat)

Descarregar (derogat)

 

V.4 PREU PÚBLIC UTILITZACIÓ CENTRE SERVEIS INTEGRALS Descarregar 
V.5 PREU PÚBLIC ACTIVITATS CULTURALS Descarregar 
 V.6 PREU PÚBLIC SERVEIS ESPORTIUS I ÚS D'INSTAL.LACIONS ESPORTIVESDescarregar BOP 21 25-01-2012 
V.7 PREU PÚBLIC ESCOLETES INFANTILS Descarregar BOP 114 14-5-2012 
 V.8 PREU PÚBLIC VENDA ARTICLES PRODUCTES I PUBLICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE GANDIADescarregar 2010 BOP 176 DE 27-7-2010 - P:P 2011 : JGL - 7-3-2011 
V.9 PREU PUBLIC PRESTEC BICICLETES Descarregar 2013 - PLENARI 6-6-2013 
V.10 PREU PUBLIC CURSOS UNIVERSITAT POPULAR Descarregar 
 V.11 PREU PUBLIC ENTRADES MUSEU SANTA CLARA I CONCERTS CIRCUIT CULTURARTSDescarregar Aprov. 12-03-2015. BOP 07-04-2015 n. 64 
 V.12 PREU PÚBLIC PER L'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE ESPORTIU DEL GRAU DE GANDIA

Ordenança

Modificació

 
V.13 PREU PÚBLIC PER VISITES GUIADES ALS ESPAIS NATURALSOrdenança 

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva