Suggeriments

INSTRUCCIONS PER A LA REGULACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ DE L’EMPRESA PÚBLICA INICIATIVES DE COMUNICACIÓ DE GANDIA, S.L.

Constitueix l'objecte d'aquestes instruccions la regulació dels procediments de contractació de la societat mercantil INICIATIVES DE COMUNICACIÓ DE GANDIA, SL, que forma part del sector públic i que té la consideració de poder adjudicador, distint de les administracions públiques, conforme al que s'estableix a l'article 3.1 d) i 3.3 b) de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
 
L'article 175 de la Llei de Contractes del sector públic, relatiu a l'adjudicació dels contractes que no estiguen subjectes a regulació harmonitzada que realitzen aquestes societats, disposa que, en l'adjudicació de contractes no subjectes a regulació harmonitzada, seràn d'aplicació les disposicions següents:
 
a)      L'adjudicació estarà sotmesa, en tot cas, als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.
 
b)       Els òrgans competents de les entitats a què es refereix aquesta secció aprovaràn unes instruccions, d'obligat compliment en l'àmbit intern d’aquestes, en les quals es regulen els procediments de contractació, de manera que quede garantida l'efectivitat dels principis enunciats en la lletra anterior i que el contracte és adjudicat a qui presente l'oferta econòmicament més avantatjosa.
 
Aquestes instruccions han de posar-se a la disposició de tots els interessats a participar en els procediments d'adjudicació de contractes regulats per aquesta entitat mercantil, i publicar-se en el perfil de contractant d’aquesta.
 
En virtut d'això, amb aquesta instrucció es dóna compliment al que estableix la disposició legal abans transcrita i, per això, el seu objecte és fixar els procediments que seguirà la societat INICIATIVES DE COMUNICACIÓ DE GANDIA, SL, que té la consideració de poder adjudicador, tal com s'ha assenyalat anteriorment, per a la selecció del contractista i l'adjudicació de contractes no subjectes a regulació harmonitzada, és a dir, aquells contractes distints dels que es delimiten en l'article 13 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
 
 
SECCIÓ I
REGLES GENERALS

 
1. ÀMBIT D'APLICACIÓ

 
Les presents normes regulen els procediments a seguir en les prestacions que la societat necessite contractar derivades d'obres, subministraments, serveis professionals o qualsevol contracte assimilable a una assistència tècnica. Per a la resta de contractes, s'estarà al que disposa la normativa aplicable en cada cas.
 
L'adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada celebrats per la societat estarà sotmesa, en tot cas, als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, segons estableix l'article 175.a) de la LCSP.
 
Queden exclosos d'aquestes Instruccions els contractes subjectes a regulació harmonitzada (SARA), és a dir, els contractes d'obres, de subministraments i de serveis compresos en les categories 1 a 16 de l'Annex II de la Llei de Contractes del Sector Públic, que celebre la Societat, quan el seu valor estimat, calculat conforme amb el que disposa l'article 76 de la referida LCSP, siga igual o superior - IVA exclòs- als imports que, seguidament, s'assenyalen, tot això a tenor del que preveuen els articles 14.1, 15.1 i 16.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic, sense perjudici de la seua actualització:
 
•         En obres: superior a 5.150.000 €.
•         En subministraments: superior a 206.000 €.
•         En serveis: superior a 206.000 €.
 
2. PUBLICITAT DE LES INSTRUCCIONS
 
Aquestes instruccions es posaràn a la disposició de tots els interessats a participar en els procediments d'adjudicació de contractes regulats de la Societat, publicades en INTERNET, en la pàgina Web de la Societat, corresponent al perfil del contractant com poder adjudicador.
 
3. NATURALESA JURÍDICA DELS CONTRACTES
 
Els contractes que celebre la Societat són contractes privats que es regiran, quant a la seua preparació i adjudicació, en defecte de normes específiques, per la Llei de Contractes del Sector Públic i les seues disposicions de desenvolupament. Supletòriament, s'aplicaran la resta de normes de dret administratiu o, si escau, les normes de dret privat (article 20 LSCP).
 
Quant als seus efectes i extinció, aquests contractes es regiran pel dret privat (article 20 LCSP).
 
4. JURISDICCIÓ COMPETENT
 
L'ordre jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre les controvèrsies que sorgisquen entre les parts, en relació amb els efectes, compliment i extinció dels contractes privats.
 
Aquest ordre serà també competent per a conéixer totes les qüestions litigioses que afecten la preparació i l’adjudicació dels contractes privats, sempre que no estiguen subjectes a una regulació harmonitzada (article 21 de la LCSP).
 
5. ARBITRATGE
 
No obstant això, segons l'article 39 de la LCSP, els ens, organismes i entitats del sector públic que no tinguen el caràcter d'administracions públiques podran remetre a un arbitratge conforme a la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge, la solució de les diferències que puguen sorgir sobre els efectes, compliment i extinció dels contractes que celebren, així com la seua preparació i adjudicació.
 
SECCIÓ II
OBJECTE DEL CONTRACTE

 
6. OBJECTE DEL CONTRACTE
 
L'objecte del contracte, fóra el que fóra, haurà d'estar específicament determinat en el Plec de Condicions que s'aprove per a regular, de forma concreta, el procés de contractació.
 
No podrà fraccionar-se un contracte amb la finalitat de disminuir l’import d’aquest i eludir, així, els requisits de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació que corresponguen.
 
Quan l'objecte del contracte admeta fraccionament i així es justifique degudament en l'expedient que s'elabore a aquest efecte, podrà preveure's la realització independent de cadascuna de les seues parts, mitjançant la seua divisió en lots, sempre que aquests siguen susceptibles d'utilització o aprofitament separat i constituïsquen una unitat funcional, o així ho exigisca la naturalesa de l'objecte (article 74 LCSP).
 
7. DEURE DE JUSTIFICAR LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
 
L'objecte de tots els contractes que es celebren haurà de ser necessari per al compliment i la realització de l'objecte social de la Societat. A aquest efecte, la naturalesa i l’extensió de les necessitats que pretenguen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les haurien de ser determinades amb precisió en els plecs de condicions que s'aproven a aquest efecte.
 
8. PREU
 
Els contractes que celebre la societat tindran, sempre que siga possible per la naturalesa del contracte, un preu determinat i determinable, que si escau haurà d’expressar-se en euros.
 
Els preus seràn adequats per a garantir el compliment efectiu del contracte.
 
El preu del contracte podrà formular-se tant en termes de preus unitaris referits als diferents components de la prestació o a les unitats d’aquesta que es lliuren o executen, com en termes de preus aplicables a preu fet a la totalitat o a part de les prestacions del contracte.
 
En tot cas, s'indicarà, com partida independent, l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit (article 75 LCSP).
 
El valor estimat dels contractes es determinarà segons els criteris establerts en l'article 76 de la LCSP.
 
9. REVISIÓ DELS PREUS
 
Els preus fixats podran ser revisats o actualitzats en la forma establerta en els plecs de condicions que s'aproven a aquest efecte.
 
10. ABONAMENT DEL PREU
 
El contractista tindrà dret a l'abonament de la prestació realitzada, després de la comprovació per la Societat, de la realització total o parcial de l'objecte del contracte.
 
11. LLOC DE CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE
 
Llevat que s'indique una altra cosa en el clausulat dels plecs, els contractes de la Societat s'entendran celebrats al lloc on es trobe la seu social d'aquella.
 
12. TERMINI DE DURACIÓ DELS CONTRACTES
 
La duració del contracte s'establirà en el Plec, tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la realització d’aquestes.
 
El Plec podrà preveure una o diverses pròrrogues, sempre que les seues característiques continuen inalterables durant el període de durada d'aquestes i que la concurrència per a la seua adjudicació haja estat realitzada tenint en compte la durada màxima del contracte, inclosos els períodes de pròrroga.
 
La pròrroga s'acordarà per l'òrgan al qual corresponga la contractació i serà obligatòria per a l'empresari, llevat que el contracte preveja expressament el contrari, sense que puga produir-se pel consentiment tàcit de les parts (article 23 LCSP).
 
SECCIÓ III
PARTS DEL CONTRACTE

 
13. ÒRGANS DE CONTRACTACIÓ I COMPETÈNCIES
 
Els òrgans de contractació de la Societat seran el Consell d'Administració, el President del Consell d'Administració i el Gerent, sense perjudici d'aquelles facultats que els referits òrgans consideren convenients delegar.
 
•         El Consell d'Administració tindrà competències per a l'adjudicació dels contractes amb publicitat, regulats en les presents instruccions per a la contractació.
 
•         El President del Consell d'Administració tindrà competències per a l'adjudicació dels contractes amb invitació i dels contractes menors d’import superior a 18.000 euros, regulats en les presents instruccions per a la contractació.
 
•         El Gerent tindrà competències per a l'adjudicació dels contractes menors l’import dels quals no siga superior a la xifra de 18.000 €.
 
L'òrgan de contractació posseeix les prerrogatives d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que oferisca el seu compliment, modificar-lo, acordar la seua resolució i els seus efectes, i declarar desert el procediment d'adjudicació, així com qualssevol altres prerrogatives que s'exercisquen d'acord amb la legalitat vigent, sempre que no siguen contràries a l'interès públic, a l'ordenament jurídic i als principis de bona administració, segons disposa l'article 25 LCSP.
 
14. CAPACITAT DEL CONTRACTISTA
 
Per a contractar amb la Societat serà necessari que les persones físiques o jurídiques conten amb la plena capacitat d'obrar i amb la solvència econòmica, financera i tècnica o professional que es determine en els plecs de condicions.
 
No podran contractar amb la Societat les persones en qui concórrega alguna de les prohibicions establertes en l'article 49.1 de la LCSP.
 
L'acreditació de la capacitat d'obrar, així com la prova de la no concurrència d'una prohibició de contractar i la solvència econòmica i financera i tècnica o professional s'acreditarà mitjançant l'aportació dels documents que es fixen en els plecs.
 
De conformitat amb l'article 54.5 de la LCSP, serà potestatiu exigir una determinada classificació als licitadors per a definir les condicions de solvència requerides per a celebrar el contracte corresponent.
 
15. NOVACIÓ SUBJECTIVA DELS CONTRACTES
 
Els contractes de la Societat seguiran sent vàlids i amb efectes encara que aquesta Entitat resulte afectada per qualsevol procés de fusió o absorció amb/per altra societat.
 
En el cas que es produïsca la fusió o l’absorció de les empreses adjudicatàries d'un contracte, el contracte celebrat haurà de ser executat per la societat resultant.
 
SECCIÓ IV
PREPARACIÓ DELS CONTRACTES

 
16. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
 
Respecte a tots els contractes es formarà un expedient de contractació en el qual s'inclouran els documents següents:
 
a)      El Plec de Condicions, que inclourà tots els requeriments de l'article 18 de les presents Instruccions i la justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte.
 
b)      La inserció del Plec i l'anunci de la licitació en el perfil del contractant i en qualsevol altre mitjà que puga tenir lloc.
 
c)      L'acta d'obertura de les ofertes.
 
d)      La proposta d'adjudicació de l'òrgan de contractació competent i els informes tècnics, si escau, requerits i lliurats a aquesta.
 
e)      Els acords d'adjudicació pels òrgans de contractació de la societat.
 
f)        Les comunicacions als interessats.
 
g)      El contracte formalitzat.
 
h)      Els anuncis d'adjudicació, si procediren.
 
 
17 . PREPARACIÓ DELS PLECS DE CONDICIONS
 
La preparació dels Plecs de Condicions se subjectarà a les regles següents:
 
a) S'haurà d'elaborar un Plec, que serà part del contracte, en el qual s'establisquen:
 
•         Les característiques bàsiques del contracte, incloses les condicions     tècniques.
•         El règim d'admissió de variants.
•         Les modalitats de recepció de les ofertes.
•         Els criteris d'adjudicació.
•         Les garanties que haurien de constituir, si escau, els licitadors o l'adjudicatari, sent d'aplicació, així mateix, el que disposa l'article 104 de la LCSP.
 
b) L’esmentat Plec serà aprovat per l'òrgan de contractació competent, havent de sotmetre's a la tramitació que s'indica en les presents Instruccions, segons el procediment d'adjudicació de què es tracte.
 
18. PERFIL DEL CONTRACTANT
 
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual, es difondrà, a través d'Internet, el perfil de contractant de la Societat.
 
El contingut d'aquest perfil versarà sobre dades i informacions referents a l'activitat contractual de la Societat.
 
La forma d'accés al perfil del contractant s'especificarà en la pàgina Web oficial que posseeix la Societat.
 
La publicitat de la licitació dels contractes es realitzarà en el perfil del contractant de la Societat (article 175.c) LCSP).
 
SECCIÓ V
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

 
19. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS
 
Les proposicions dels interessats haurien d'ajustar-se al que es preveu en el plec i la seua presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut de la totalitat d'aquestes clàusules o condicions, sense cap excepció o reserva. Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició.
 
L'òrgan de contractació de la Societat fixarà en l'anunci de licitació i en els Plecs els terminis de recepció de les ofertes i sol•licituds de participació.
 
La possibilitat que els licitadors oferisquen variants o millores s'indicarà en l'anunci de licitació i en els plecs del contracte precisant sobre quins elements i en quines condicions queda autoritzada la seua presentació.
 
20. GARANTIES PROVISIONALS I DEFINITIVES
 
La Societat podrà exigir les garanties, provisionals o definitives, que s'establisquen en el Plec, que haurien de prestar-se en alguna de les formes previstes en l'article 84 LCSP.
 
21. CRITERI GENERAL DE SELECCIÓ D'OFERTES I COMUNICACIONS ALS INTERESSATS
 
Els criteris que han de servir de base per a l'adjudicació del contracte es determinaran per l'òrgan de contractació de la Societat i es detallaran en els plecs, que necessitaran la ponderació relativa atribuïda a cadascun d'ells.
 
En tot procediment el contracte serà adjudicat a qui presente l'oferta econòmicament més avantatjosa. A aquest efecte, el Plec necessitarà els criteris, o bases d'avaluació, conformement als quals tota millora tècnica o de qualsevol altra índole es puga quantificar i valorar econòmicament.
 
L'adjudicació definitiva del contracte, que en tot cas haurà de ser motivada, es comunicarà als candidats o licitadors. Serà motivació suficient la identificació de l'oferta econòmicament més avantatjosa amb referència a les bases d'avaluació. En la resta d’aspectes relatius a la comunicació als candidats i licitadors s'estarà al que disposa l'article 137 de la LCSP.
 
22. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ
 
L'adjudicació es realitzarà utilitzant els procediments i tràmits que es defineixen en les presents instruccions, resultant d'això dos tipus de procediments:
 
-          El procediment de contractació amb invitació.
-          El procediment de contractació amb publicitat.
 
23. CONTRACTES SUSCEPTIBLES D'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ AMB PUBLICITAT
 
El procediment de contractació amb publicitat es portarà a terme en aquelles contractacions d'obres d’import superior a un milió d'euros i inferior a la quantitat establerta per la LCSP per als contractes d'obra subjectes a regulació harmonitzada.
 
L'adjudicació es realitzarà amb subjecció als tràmits que s'indiquen en els articles següents, dels quals es deixarà constància en l'expedient:
 
1ª.- La contractació s'iniciarà mitjançant petició motivada pel president de la Societat, on es ressenyen els aspectes següents:
 
•          Objecte de la contractació
•          Pressupost orientatiu
•          Justificació del contracte
•          Requisits de capacitat i solvència del contractista
 
2ª.- S'elaborarà el Plec de Condicions tècniques i el Plec de Condicions economicoadministratives, que regiran la contractació que es pretenga realitzar.
 
3ª.- Aquests Plecs, prèvia conformitat del President, s'elevaran, juntament amb l'expedient complet tramitat fins aqueix moment, a fi de sotmetre l'aprovació de la licitació i els seus Plecs corresponents al Consell d'Administració, que és l'òrgan de contractació competent de l'adjudicació.
 
En el cas d'existir urgència en la contractació, els plecs de condicions i la convocatòria de licitació podran ser aprovades pel President del Consell d'Administració, donant compte al Consell d'Administració en la primera sessió que celebre.
 
4ª.- Una vegada aprovats els plecs esmentats, es procedirà a la publicació en el Perfil del Contractant de la societat del corresponent anunci de licitació i, a partir d'aquest moment, comptarà el termini de publicitat que s'haja establert en el Plec de Condicions Economicoadministratives corresponent, perquè els interessats presenten les seues ofertes.
 
5ª.- Com a regla general, el termini per a la presentació d'ofertes en els procediments de contractació amb publicitat, serà de 26 dies hàbils. No obstant això, per raons d'eficiència i agilitat en la gestió de l'activitat de la societat, el Consell d'Administració en podrà fixar un altre, tenint en compte el temps que raonablement puga ser necessari per a preparar aquelles, atesa la complexitat del contracte, que en qualsevol cas i com a mínim serà de 7 dies hàbils.
 
6ª.- Es constituirà un Comité Assessor de Contractació, que tindrà funcions anàlogues a les Meses de Contractació, establertes per la LCSP, el qual, una vegada finalitzat el termini de presentació d'ofertes, procedirà a l'acte d'obertura de les ofertes, del qual s'estendrà l’acta corresponent. Aquest Comité estarà integrat, almenys, tot i que es convidarà a tots els membres del Consell d’Administració, per les persones següents:
 
•         President: El President del Consell, que podrà delegar en persona que es propose per part d’aquest.
•         El Gerent de la Societat
•         La persona que exercisca la Secretaria del Consell d'Administració.
 
7ª.- L’esmentat Comité Assessor podrà recaptar els informes tècnics que, si escau, considere oportuns, per a poder efectuar la valoració de les ofertes presentades.
 
8ª.- El Comité Assessor de Contractació formularà proposta d'adjudicació, que elevarà al Consell d'Administració, per a procedir a l'adjudicació.
 
9ª.- El resultat de l'adjudicació, acordada pel Consell d'Administració, serà comunicat, tant a l'adjudicatari com a la resta de candidats que no hagen resultat adjudicataris, pels mitjans que s'establisquen en el Plec de Condicions economicoadministratives. En qualsevol cas, es donarà publicitat del resultat de l'adjudicació, mitjançant la seua publicació en el Perfil del Contractant de la societat.
 
10ª.- El contracte derivat de l'adjudicació realitzada serà subscrit pel President del Consell, i se n'enviarà una còpia al Consell d'Administració, mentre que l'original quedarà registrat i custodiat.
 
24. CONTRACTES SUSCEPTIBLES D'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ AMB INVITACIÓ
 
Podràn ser licitadors, mitjançant procediment de contractació amb invitació, sense necessitat de publicitat ni d'inclusió en el perfil del contractant, els contractes d'obres l'import de les quals siga inferior a 1.000.000 €, així com els contractes de serveis i subministraments que superen els 50.000 euros i no es troben subjectes a regulació harmonitzada.
 
No obstant això, l'òrgan de contractació, atenent raons d'eficiència en la gestió de l'activitat de la societat podrà optar per acudir al procediment de contractació amb publicitat, encara que es tracte de contractes que no superen els límits anteriorment assenyalats per al procediment de contractació amb invitació.
 
El procediment de contractació amb invitació s'entendrà complit en tots els seus tràmits amb la submissió als requisits següents, dels quals es deixarà constància en l'expedient:
 
•         Elaboració i formació del Plec
•         Sol•licitud d'ofertes
•         Negociació amb un o alguns dels candidats triats.
•         Acord d'adjudicació del President del Consell d'Administració, òrgan de contractació competent per a l'adjudicació.
 
 Amb aquesta finalitat, se seguiran els tràmits següents:
 
1.      La contractació en aquests casos es realitzarà mitjançant petició motivada del Gerent, en la qual s'inclourà l'objecte i la justificació del contracte, el seu pressupost orientatiu i, si escau, els requisits de capacitat i solvència del contractista que es consideren oportuns.
 
2.      S'elaboraran el Plec de Condicions tècniques i el Plec de Condicions economicoadministratives. Aquests plecs s'elevaran, juntament amb l'expedient complet, a fi de sotmetre l'aprovació de la licitació i els seus plecs corresponents al President, òrgan de contractació competent de l'adjudicació.
 
3.      El Gerent sol•licitarà almenys dues ofertes, adjuntant-ho a la invitació a participar els plecs de condicions corresponents. Si no resultara possible la sol•licitud d'almenys dues ofertes, es justificarà degudament en l'expedient.
 
4.      En els procediments de contractació amb invitació, el termini per a la presentació de proposicions no serà inferior a quinze dies, comptats des de la data d'enviament de la invitació. Una vegada rebudes les ofertes, s'haurà de deixar constància d’aquestes.
 
No obstant això, per raons d'eficiència i agilitat en la gestió de l'activitat de la societat, el President podrà fixar un altre termini, tenint en compte el temps que raonablement puga ser necessari per a preparar les ofertes, atesa la complexitat del contracte, que en qualsevol cas i com a mínim serà de 5 dies.
 
5.      A la vista dels informes tècnics requerits, si escau, amb el vistiplau del Gerent, s'elevarà Proposta d'Adjudicació al President, per a procedir-ne a l’adjudicació.
 
6.      El resultat de l'adjudicació serà notificat tant a l'adjudicatari com a la resta de candidats que no hagen resultat adjudicataris, pels mitjans que s'establisquen en el Plec. En qualsevol cas, es donarà publicitat del resultat de l'adjudicació, mitjançant la seua publicació en el Perfil del Contractant de la societat.
 
7.      Del contracte que se subscriga s'enviarà una còpia al Consell d'Administració i l'original quedarà registrat i custodiat.
 
25. MITJANS DE PUBLICITAT
 
La publicitat dels procediments de les contractacions regulades en les presents normes que així ho requerisquen, es realitzarà, en tot cas, en el perfil de contractant, situat a la pàgina web de la societat, i quan, atesa la rellevància o naturalesa del contracte es valore convenient, pels òrgans habilitats per a això, es podrà publicar en el Butlletí Oficial de la Província o en un diari de tiratge provincial.
 
 
 
26. ALTRES PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ
 
Els contractes d’import inferior a 50.000 € tindran la consideració de contractes directes i podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que compte amb l'habilitació professional necessària per a realitzar la prestació. Aquests contractes es realitzaran amb subjecció als tràmits següents:
 
 A. Els contractes directes d’import inferior a 18.000 euros seran adjudicats directament pel gerent a la presentació de les corresponents factures.
 
 B. En aquells contractes directes d’import superior a 18.000 euros, el Gerent haurà de promoure la publicitat i concurrència suficients, i sol•licitar almenys 2 ofertes a empreses amb la capacitat i l'habilitació professional necessàries per a realitzar la prestació. Rebudes, si escau, les ofertes, després de l'informe del Gerent, se sotmetrà al President perquè aquest procedisca a adjudicar el contracte corresponent a l’empresa seleccionada.
 
En el cas que, per raons d'urgència o eficiència, no siga possible recaptar ofertes, motivant aquest aspecte en l'expedient, el President aprovarà la despesa corresponent.
 
 
27. CONTRACTES D'EMERGÈNCIA
 
Tindran la consideració de contractes d'emergència aquells la celebració dels quals responga a la necessitat d’evitar o reparar un perill imminent de danys greus o per a minorar els danys que s'estigueren produint.
 
Els contractes d'emergència podran acordar-se directament per l'òrgan de contractació que tinga atribuïda la competència, havent de complir amb la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals.
 
No obstant l'anterior, la resta d’actuacions que siguen necessàries per a completar l'actuació escomesa i que no tinga caràcter d'emergència es contractaran d’acord amb les presents instruccions.
 
 
SECCIÓ VI
CONTINGUT I FORMA DEL CONTRACTE

 
28. LLIBERTAT DE PACTES
 
En els contractes que celebre la Societat podran incloure's qualssevol pactes, clàusules i condicions, sempre que no siguen contraris a l'interés públic, a l'ordenament jurídic i als principis de bona administració (article 25 LCSP).
 
29. CONTINGUT DELS CONTRACTES
 
Llevat que ja es troben arreplegats en els plecs, els contractes hauran d'incloure necessàriament:
 
•         Identificació de les parts
•         Acreditació de la capacitat dels signants
•         Definició de l'objecte del contracte
•         Referència a la legislació aplicable al contracte
•         Enumeració dels documents que integren el contracte
•         Preu cert o la manera de determinar-lo
•         Durada del contracte o les dates estimades per al començament de la seua execució i la seua finalització, així com la de la pròrroga o pròrrogues, si estigueren previstes.
•         Condicions de recepció, lliurament o admissió de les prestacions.
•         Condicions de pagament.
•         Supòsits en què procedeix la resolució.
•         Rúbrica comptable a càrrec del que s'abonarà en el preu, si escau.
•         Extensió objectiva i temporal del deure de confidencialitat que, si escau, s'impose al contractista.
 
El document contractual no podrà incloure estipulacions que establisquen drets i obligacions per a les parts distintes de les previstes en els plecs.
 
Llevat que s'indique una altra cosa es consideraran celebrats al lloc on es trobe la seu de l'òrgan de contractació.
 
No es podrà contractar verbalment, llevat que el contracte tinga, conforme a l'assenyalat en l'art. 97.1 de la LCSP, caràcter d'emergència.
 
30. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
 
La formalització del contracte, que no podrà realitzar-se verbalment, excepte en el cas d'emergència (article 28 LCSP), s'executarà mitjançant document escrit, durant els 15 dies naturals comptats des de la data de la comunicació de l'adjudicació.
 
31. VARIACIÓ DEL CONTRACTE
 
Una vegada perfeccionat el contracte, en el cas que, per raons d'interés públic i per atendre causes imprevistes, es produïsquen variacions en el contingut del contracte, hauran de ser aprovades per l'òrgan de contractació competent, per raó de l’import de la variació a introduir. La necessitat d'aquesta variació haurà de quedar degudament justificada en l'expedient de contractació corresponent.
 
32. REGLA ADDICIONAL
 
Es podrà arribar fins a la formalització dels contractes, fins i tot en els casos en què s'establisca la necessitat d'autorització prèvia d'un òrgan de la Societat, sempre que es faça constar expressament en el Plec corresponent que l'execució del contracte queda sotmesa a la condició suspensiva d'obtenir l'autorització pertinent.
 
SECCIÓ VII
PRINCIPIS SUPLETORIS DE LA CONTRACTACIÓ DE LA SOCIETAT

 
33. PRINCIPIS SUPLETORIS
 
Els dubtes que suscite la interpretació d’aquestes instruccions hauran de ser resolts a la llum dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, inspiradors de la regulació de la contractació del sector públic.
 
34. TRANSPARÈNCIA
 
L'anunci de licitació que publicarà la Societat contindrà una breu descripció dels detalls essencials del contracte que ha d'adjudicar-se i del mètode d'adjudicació, juntament amb una invitació a posar-se en contacte amb l'òrgan adjudicador.
 
En cas de necessitat, es completarà amb informació addicional disponible en el Perfil de contractant o prèvia petició a l'òrgan adjudicador.
 
35. CONFIDENCIALITAT
 
La Societat no podrà divulgar la informació facilitada pels empresaris que aquests hagen designat com a confidencial. Aquest caràcter afecta, en particular, els secrets tècnics o comercials i els aspectes confidencials de les ofertes.
 
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació a la qual tinga accés amb ocasió de l'execució del contracte a la qual s’haguera donat el referit caràcter en els plecs o en el contracte, o que, per la seua pròpia naturalesa, haja de ser tractada com a tal.
 
Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del coneixement d'aqueixa informació, llevat que els plecs o el contracte establisquen un termini superior (art.124 LCSP).
 
36. IGUALTAT I NO DISCRIMINACIÓ
 
Les convocatòries, licitacions i contractes de la Societat seran accessibles a tots els interessats en les mateixes condicions (article 123 LCSP).
 
SECCIÓ VIII
REGISTRE I FISCALITZACIÓ DELS CONTRACTES

 
37. REGISTRE I CUSTÒDIA DELS CONTRACTES

 
Els contractes s'arreplegaran, a manera informativa, en un registre creat amb aquesta finalitat, on es relacionaran el tipus, el contractista, el preu d'adjudicació i la forma d'adjudicació.
 
38. TRAMESA D'INFORMACIÓ A L'EFECTE DE FISCALITZACIÓ
 
El President, durant els tres mesos següents a la formalització del contracte, remetrà a l'Ajuntament tots aquells contractes que superen els 600.000 €, en el cas d'obres, concessions d'obres públiques, gestió de serveis públics i contractes de col•laboració entre el sector públic i el sector privat; de 450.000 €, en el cas de subministraments, i de 150.000 € en els de serveis, perquè aquest el remeta al Tribunal de Comptes o òrgan de fiscalització extern de la comunitat, per a l'exercici de la funció fiscalitzadora.
 
Igualment, es procedirà amb qualsevol modificació, pròrroga o variació dels contractes anteriors.
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
 
D'acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic, els contractes no subjectes a regulació harmonitzada se subjecten a les disposicions de caràcter general per a tot el sector públic, establertes en el Títol preliminar i el Llibre primer de la citada Llei. Seran d'aplicació a aquests contractes, amb caràcter general, els preceptes següents: • Article 123. Principis d'igualtat i transparència. • Article 124. Confidencialitat. • Article 129. Proposicions dels interessats • Article 131. Admissibilitat de variants o millores. • Article 132. Subhasta electrònica • Article 133. Successió en el procediment. Serà, igualment, d'aplicació per a contractes superiors a 50.000 euros, allò establert en l'article 104, relatiu a informació sobre condicions de subrogació en contractes de treball.
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
 
L'adjudicació dels contractes definits en els articles 14, 15, 16 i 17 de la LCSP se subjectaran al que preveu l'article 174 de la LCSP.
 
 
 
INSTRUCCIONS APROVADES PER REUNIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT DE DATA 29 DE JULIOL DE 2010

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva