Suggeriments

PROVEïDORS

 CONSULTA DE LA RELACIÓ DE FACTURES PAGADES A PROVEÏDORS

El Govern municipal aposta per la Transparència. Actualment, Internet i la tecnologia digital fan possible una fiscalització democràtica de la informació pública; i no poden haver excuses al respecte. En favor de l’interés públic i d’un major control per part de la ciutadania de la gestió pública, el Govern aprovà en data 07/09/2015 per unanimitat el procediment per a la publicació al Web municipal de les factures pagades per l’Ajuntament de Gandia a proveïdors.
La regla general ha de ser facilitar i promocionar la informació dels assumptes públics a la ciutadania. L’àrea econòmica disposarà amb caràcter periòdic una relació mensual de les factures pagades a proveïdors; de manera immediata des de la pressa de possessió d’aquest nou govern. A aquesta actuació seguiran moltes altres activitats i bones pràctiques sobre Transparència informativa i Govern Obert. És un dret de la ciutadania que l’entenem com una exigència per a pal•liar la desconfiança en la política i en les institucions.
 
DESCÀRREGA DE LLISTATS (format EXCEL)
Llistat de Factures pagades 2017
GenerFebrerMarçAbril
MaigJunyJuliolAgost
SetembreOctubreNovembreDesembre

Llistat de Factures pagades 2016
GenerFebrerMarçAbril
MaigJunyJuliolAgost
SetembreOctubreNovembreDesembre
Llistat de Factures pagades 2015
Pagades entre el 15/06/2015 i el 31/08/2015
setembreoctubrenovembredesembre

  

 

INFORMACIÓ FACTURA ELECTRÒNICA

En compliment de La llei 25/2013, de 27 de desembre, de impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic (article 4 proveïdors obligats) l'Ajuntament de Gandia s'ha adherit a la plataforma FACE- Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

En el seguent enllaç podrà presentar les factures electròniques i en el directori consultar les dades a incloure en les factures:

 

 

A partir del 15/01/2015 totes les factures superiors a 5.000 %o20AC dirigides a l'Ajuntament de Gandia pels proveïdors obligats (*art 4 llei) hauran de ser obligatòriament electròniques.

* artícle 4 de la esmentada Llei que tots els proveïdors que hagen lliurat béns o prestat serveis a l'Administració Pública podran expedir i remetre factura electrònica. I que en tot cas, estaran obligades a l'ús de la factura electrònica i a la seua presentació a través del punt general d'entrada que corresponga les entitats següents:
a) Societats anònimes;
b) Societats de responsabilitat limitada;
c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguen la nacionalitat espanyola;
d) Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària;
e) Unions temporals d'empreses;
f) Agrupació d'interès econòmic, Agrupació d'interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital de risc, Fons d'inversions, Fons d'utilització d'actius, Fons de regularització de el mercat hipotecari, Fons de titulización hipotecària o Fons de garantia d'inversions.

 

 Les factures electròniques hauran d'incloure necessàriament les següents dades

  • Els codis DIR3

OFICINA CONTABLE-L01461311

ÒRGAN GESTOR-L01461311

UNITAT TRAMITADORA-L01461311

 

  • NIF de l'organisme al que va dirigida la factura :

AJUNTAMENT DE GANDIA-P4613300E

O.A CEIC ALFONS EL VELL-P9613301B

O.A FUNDACIO PARE LEANDRO CALVO-P9613302J

 

FULL DE TERCERS

IMPORTANT :
SI ÉS UN NOU PROVEÏDOR DE L'AJUNTAMENT ÉS IMPORTANT QUE ABANS D'ENVIAR UNA FACTURA ELECTRÒNICA PRESENT PRÈVIAMENT EN TESORERIA LA FULLA DE TERCERS AMB EL SEU NIF I DADES BANCÀRIES.
A PARTIR DE l'1 DE FEBRER DE 2015 SOLAMENT ES PÓDRA EFECTUAR PAGAMENTS Als PERCEPTORS QUE HAGEN COMUNICAT EL CODIGO IBAN MITJANÇANT LA FULLA DE TERCERS:

Hoja de terceros (castellano) 

Full de tercers (valencià)

 

Models endosse factures - Models endosse certificacions

Els contractistes que tinguen drets de cobrament enfront de l'Ajuntament podran cedir-los conforme a Dret. Perquè la cessió del dret de cobrament siga efectiva serà imprescindible la notificació fefaent a l'Ajuntament de l'acord de cessió. L'Ajuntament prendrà raó de la cessió si la factura és considerada com a conforme pel Departament o Servei corresponent. La presa de raó s'efectuarà sense perjudici de les possibles excepcions per compensació o altres causes que, sent anteriors a la data de notificació de la cessió, afecten al crèdit del cedent.

Model endosse factures 

Model endosse certificacions 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva